تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 99-1398

تاريخ

نيمسال دوم 99-98

رديف

98/11/14

گروه معماری برق - مکانیک

انتخاب واحد

1

98/11/15

گروه کامپیوتر روانشناسی

2

98/11/16

گروه عمران- حسابداری

3

98/11/18

انتخاب واحد با تاخير

4

98/11/19

شروع كلاسها

5

98/11/21

گروه معماری برق - مشاوره

حذف و اضافه

6

98/11/22

گروه کامپیوتر مکانیک-روانشناسی

7

98/11/23

گروه عمران- حسابداری مدیریت پروژه

8

9خرداد 99

آخرين مهلت حذف تك درس

9

21خرداد

پايان كلاس ها

10

24خرداد

شروع امتحانات

11